Hotel Manohar Palace

  • Madhukar Malot
  • Near Dakshin Kalika Temple, Nai Abadi, Banswara, Rajasthan
  • 9460263745 Tel:02962-247365
  • dhawal_malot733@rediffmail.com, dhawal.malot@hotel
  • Hotels